CE-merking

Fra 16. juni 1998 skal alle fritidsbåter mellom 2,5 og 24 meter største lengde som omsettes innenfor EØS-området være CE-merket.

Nytt Fritidsbåtdirektiv trer i kraft fra og med 18. januar 2016. Det nye direktivet 2013/53/EU erstatter og opphever direktiv 94/25/EF.

Vi oppdaterer i disse dager våre nettsider i henhold til dette. Ta kontakt med oss i mellomtiden dersom du har spørsmål om direktivet og hvordan du som bransjeaktør blir berørt.

 

Bakgrunnen for det "gamle" direktivet som erstattes av 2013/53/EU

Fra 16. juni 1998 skal alle fritidsbåter mellom 2,5 og 24 meter største lengde som omsettes innenfor EØS-området være CE-merket.  Går du med planer om å kjøpe fritidsbåt er det viktig at du undersøker om båten kommer inn under disse reglene eller ikke. Unntatt fra reglene er blant annet:

  • Båter satt på EØS-makedet før 16. juni 1998
  • Historiske fartøy
  • Selvbygde fartøy så lenge byggeren eier fartøyet i 5 år

Komplett liste med fartøy som er unntatt reglene for CE-merking finnes i Fritidsbåtforskriften.

Det er ulovlig å omsette et fritidsfartøy som omfattes av forskriften som ikke er CE-merket. 

Når du kjøper en fritidsbåt som er CE-merket har du produsentens garanti for at fartøyet er konstruert og utstyrt etter sikkerhetsnormer utarbeidet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

CE-merking er produsentens ansvar og ved å gjøre dette må produsenten vise at fartøyet tilfredsstiller en rekke vesentlige sikkerhetskrav slik det framkommer i Fritidsbåtforskriften, som igjen er understøttet av godt over 50 internasjonale standarder. Hvilke krav standardene stiller avhenger av hvilken konstruksjonskategori (bølgehøyde og vindhastighet) byggeren har valgt for fartøyet:

A – Havgående fartøy

B – Fartøy til bruks utenfor kysten

C – Fartøy til bruk langs kysten

D – Fartøy for beskyttet farvann

Ved å angi konstruksjonskategorien har produsenten gitt en garanti for hvilke værforhold fartøyet kan operere i og det er derfor viktig at du undersøker om kategorien passer for din bruk av båten. For alle fartøy i kategori A og B, samt C-fartøy over 12 meter skal i tillegg et Teknisk kontrollorgan (f.eks. DNV eller IMCI) kontrollere fartøyet mot alle sikkerhetskrav og standarder. I nær fremtid vil også Teknisk kontrollorgan kunne benyttes for øvrige fritidsbåter som omfattes av fritidsbåtforskriften. 

Fartøyet skal merkes med et produsentskilt som blant annet skal angi maksimalt antall personer og last som kan være ombord i henhold til konstruksjonskategorien (A, B, C eller D). På styrbord side akter skal det i tillegg være et identifikasjonsnummer for skroget HIN (Hull Identification Number) som identifiserer produsenten og gir hver enkelt båt et unikt nummer. Videre stiller forskriften krav om at fritidsbåter skal være utstyrt med en brukerhåndbok og samsvarserklæring som skal følge fartøyet.

Brukerhåndboken skal angi tekniske spesifikasjoner for fartøyet, forklare hvordan fartøyet skal håndteres, dets begrensninger og kapasiteter, samt vektlegge risiko for brann og vanninntrenging. Hvis fartøyet blir ”satt på markedet” i Norge skal brukerhåndboken være på et skandinavisk språk.

Samsvarserklæringen (Declaration of Conformity) er produsentens bevitnelse på at fartøyet tilfredsstiller reglene i Fritidsbåtforskriften.

Les om de nye endringene i Fritidsbåtdirektivet her.