FORSLAG FRA MILJØDIREKTORATET FOR EN VRAKPANTORDNING

Som et ledd i gjennomføringen har det blitt utarbeidet et forslag til forskrift for kommunenes ansvar for små fritidsbåter.

Forslaget innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter uten innenbords motor, avgrenset oppad til 15 fot (drøye 4,5 m), kan leveres gratis til et mottak. Kommunene skal oppfylle forpliktelsene ved å ha et tilbud på kommunale eller interkommunale avfallsmottak, eller gjennom avtale med andre aktører.

Kommunene gis ansvar for å finne praktiske løsninger og Miljødirektoratet foreslår at båteier skal kunne levere disse båtene gratis, og at kommunenes kostnader for håndtering av fritidsbåtene kan dekkes over det kommunale avfallsgebyret. Med båteier menes den som har disponeringsretten til en båt.

Denne ordningen betyr at Båteier ikke vil få noe utbetalt.

For at det skal komme på plass et virksomt system for innlevering av fritidsbåter fra høsten 2017 også for de private aktørene, forutsettes det at behandlingsanlegg rekker å etablere et fungerende mottakssystem, eller at de etablerer et system basert på at de kasserte båtene lagres uten forurensningsfare og uten at det virker skjemmende inntil et system er på plass. Hvis dette ikke kommer på plass vil ikke denne delen av tilskuddsordningen kunne få stort omfang før i 2018.

For mindre båter ser Miljødirektoratet for seg at de kan tas imot av kommunene i løpet av inneværende båtsesong. De foreslår videre at kommunene kan få tilskudd for båter som er mottatt gjennom hele båtsesongen i 2017, forutsatt at de har tilstrekkelig dokumentasjon iht kommende bestemmelser for tilskuddsordningen for kommunene. Fram til bestemmelsene foreligger vil kommunene ha en risiko ved at de ikke vet konkret hvilken dokumentasjon som vil kreves for utbetaling av tilskudd.

Et lovforslag skal ut på høring nå, og det berører formålet med bestemmelsen og ordningen, virkeområdet og definisjon av små fritidsbåter samt kommunens ansvar.

 

Kilde: høringssvar fra regjeringen.no

Bilde: Tor Dahl/budstikka.no